Voorwaarden

Ondernemers gegevens

Rabbit Bikestore v.o.f

Winkel, Werkplaats en Postadres

Van Schagenstraat 28

5154 PG Elshout

info@rabbitbikestore.nl

0031 416 382835

KVK: 62036793

BTW: NL854609386B01

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten en opdrachten/zaken, met uitzondering van Fietsverhuur, die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten. Uitzondering hierop kunnen zijn afwijkende voorwaarden die door beide partijen zouden zijn getekend.
 2. De algemene voorwaarden zijn inzichtelijk gemaakt op de website van Rabbit Bikestore. De consument geeft bij akkoord op verkopen, bestellingen, offertes en reserveringen hiermee aan accoord te zijn met de aangeboden voorwaarden. De ondernemer zorgt ervoor dat de algemene voorwaarden duidelijk vindbaar zijn middels melding op documenten en onderaan de webpaginas. Op aanvraag van de consument kunnen de algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. En zal ook dienen als leidraad voor alle werknemers binnen de onderneming

Artikel 2 – Aanbod en Offertes

 1. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van producten, diensten en opdrachten. Hieronder vallen:
 2. Maat
 3. Beschikbaarheid
 4. Afbeelding
 5. Prijs
 6. Leveringskosten, indien van toepassing
 7. Wijze van aflevering
 8. Ondernemer kan niet worden gehouden aan een aanbieding mocht deze per abuis vergissingen of schrijffouten bevatten. Foutief geformuleerde informatie of vergissingen zijn niet bindend voor de ondernemer.
 9. Met producten wordt zorgvuldig omgegaan door de ondernemer. Indien er sprake zijn van gebreken bij levering van het product zal de ondernemer de leverancier op de hoogte brengen.
 10. Mocht men van een uitgebrachte offerte alleen gedeeltelijk gebruikmaken, dan kan het voorkomen dat de prijs in verhouding hoger uitvalt dan bij het accepteren van een volledige offerte.

Artikel 3 – Annulering en bedenktijd

 1. De consument heeft recht op minimaal 14 dagen bedenktijd op goederen = buiten de verkoopruimte. In deze periode is het voor de consument mogelijk om de overeenkomst, dienst of opdrachten/zaken te ontbinden zonder reden, mits een zegel niet verbroken is en producten ongebruikt zijn. Het is voor de ondernemer toegestaan om te vragen naar de reden van annulering, maar mag dit niet verplichten.
 2. Bij levering van goederen gaat de bedenktijd in vanaf het moment van ontvangst. Het product kan enkel teruggenomen worden indien deze volledig in nieuwstaat verkeerd.
 3. Bij het leveren van diensten of opdrachten/zaken gaat de bedenktijd in vanaf het moment van aangaan van de overeenkomst.
 4. Kosten voor het retourneren van goederen zijn voor de consument, tenzij anders schriftelijk afgesproken.
 5. Wanneer consument toerekeningsvatbaar een order annuleert, kan hij geen beroep doen op restitutie van eventuele aanbetalingen.
 6. Bij annulering van aankopen, bestellingen, reparaties word daarvoor gemaakte arbeidstijd en voorbereidingstijd gefactureerd aan consument
 7. In geval van extreme vertraging vanuit de consument is de Ondernemer gemachtigd de goederen onder offerte of bestelling aan een andere consument aan te bieden.

Artikel 4. – De prijs en betaling

 1. De prijzen die worden gehanteerd en worden gecommuniceerd zijn inclusief BTW tenzij anders aangevraagd door de consument of vermeld door ondernemer.
 2. Prijzen zijn exclusief verzendkosten en andere heffingen (o.a. verwijderingsbijdrage)
 3. Wanneer er producten aangeboden worden waar sprake kan zijn van prijsstijgingen buiten de macht van de ondernemer (het stijgen van door merken gecommuniceerde consumentadviesprijzen) behoud deze zich voor mee te gaan met de nieuwe prijs. Consument zal hier steeds tijdig van verwittigd worden.
 4. Na prijsstijging geldt er 14 dagen bedenktijd voor aankopen binnen de winkel (artikel 4.1)
 5. Het verhogen van de prijs is mogelijk indien er sprake is van wettelijke regelingen en bepaling.
 6. Ondernemer blijft eigenaar van goederen totdat aan totale betaalverplichtingen is voldaan.
 7. Rabbit Bikestore heeft retentierecht tot er volledig betaald is.
 8. In geval dat er niet tijdig wordt betaald zal er een betalingsherinnering verstuurd worden. Indien deze niet tijdig wordt betaald zal er een incassobureau ingeschakeld worden. De hieruit voortkomende kosten zijn voor de consument.